Posts met de tag besluitvormingsprocesBeleidsnota maken; feitelijk en integer
Advies · 14. juni 2017
Een beleidsnota is een politiek document. Het is het belangrijkste document in een besluitvormingsproces. Op basis van de beleidsnota neemt een College van B&W c.q. een gemeenteraad, Gedeputeerde Staten c.q. Provinciale Staten, een kabinet c.q. de Tweede Kamer een beleidsbeslissing. In de not for profit en de profit wereld nemen een Raden van Bestuur of Colleges van Bestuur besluiten op basis van een beleidsnota (of rapport). Veel strategischer wordt het niet. Hoe maak je een beleidsnota?