· 

Jubileumboek maken; vergeet de toekomst niet

Wie 10, 25, 50, 75 of 100 jaar bestaat, wil dat markeren met een jubileumboek of althans met aandacht voor de organisatie- of bedrijfsgeschiedenis, want de vorm is vrij. Dat is een prachtkans om zaken weer eens op een rijtje te zetten. En om je opnieuw te presenteren. Dus natuurlijk duik je in het verleden, maar welk verhaal heb je te vertellen over het heden? En over de toekomst? Hoe maak je een jubileumboek?

Jubileumboek maken
Jubileumboek voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.

Tentoonstelling Faculteit Economie en Bedrijfskunde UvA i.s.m. Monique Smulders en Bart van der Linden.

jubileumboek maken

Ben Bot, voorzitter Carnegie Stichting, reikt het jubileumboek Bouwen aan Vrede uit aan Willem Alexander. 'Your Majesty, Secretary General of the United Nations, Prime minister, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm -DuynsteePolak- as being the most promising production team.' 

Jubileumboek maken
Jubileumboek voor 100 jaar Vredespaleis. 
Jubileumboek maken
Jubileumboek voor Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
Jubileumboek maken
'Ridders in de Bijlmer', een boek over de geschiedenis van 750 jaar Bijlmer i.o.v. de gemeente Amsterdam.  
Jubileumboek maken
Het jubileumboek 'Ridders in de Bijlmer' op televisie bij Diewertje Blok. Uiteraard had dat een positief effect op de verkoop van het boek.
Jubileumboek maken voor Hoen 90 jaar
Jubileumboek voor makelaarskantoor en vastgoedbeheerder Hoen.
jubileumboek maken
Jubileumboek voor Strukton 75 jaar.
Jubileumboek maken
Digitale longread voor 100 jaar Schiphol. Een andere manier om een historisch verhaal te brengen.
jubileumboek maken
Jubileumboek over 150 jaar studentenleven in Amsterdam met een duidelijk PR-doelstelling: imagoverbetering..
Jubileumboek maken
Voorbeeld van free publicity bij het jubileumboek 'Wij Amsterdamsche Studiosi'. De imagoverbetering pakte wonderwel uit!
jubileumboek maken
Voor de gemeente Amsterdam maakten we 'Krassen op de eeuwigheid' een zoektocht naar de achterkant van raadsnota's in een bijzonder decennium.
jubileumboek maken
Voor de ingebruikstelling van de IJtram maakten wij deze gelegenheidsuitgave over de aanleg van de IJtram. Eerste exemplaar werd in de tram aangeboden aan minister Karla Peijs.

Een jubileumboek maken zit in de hoek van de corporate story en van corporate storytelling. Het gaat om identiteit, cultuur en PR. Maar ook om positionering en reputatie. Daar vallen ook projectverhalen onder en organisatieverhalen als de bedrijfsgeschiedenis, de ontstaansgeschiedenis, visie-verhalen, missieverhalen, strategieverhalen en toekomstverhalen. Hier staat het jubileumboek centraal. Voor een literair boek, een vakboek of een managementboek zoek je vaak een gespecialiseerde uitgever die je boek met zijn kwaliteitskeurmerk een legitimatie verschaft. Dat is bij een jubileumboek  vaak niet aan de orde omdat het geen handelseditie betreft, maar verspreid wordt in controlled circulation. Toch kan het soms handig zijn om een ISBN-nummer aan te vragen vanwege de vindbaarheid van een uitgave en eventueel ook de verkrijgbaarheid. 

toekomstgericht

Jubileumboeken zijn one-offs. Het zijn epische verhalen met nestgeur die het verdienen om op een originele manier verteld te worden. Grote bedrijven als Shell, Heineken en AkzoNobel zetten jubileumboeken in als corporate memory en corporate branding. Medewerkers zijn niet alleen lezers van dat verhaal, maar ook co-auteurs. Het bedrijfsprofiel is een voorbeeld van de corporate story. Net als een bedrijfsfilm, een online longread, een (online) overzichtstentoonstelling, (online) tijdlijn, een bedrijfsvideo en het jubileumboek. Misschien leven er al ideeën in de organisatie. Als er een archief is, is het logisch om daar eerst eens in te kijken. Maar niet om daarin te blijven hangen. Probeer vooral ook om naar het heden en naar de toekomst te kijken. Dan gebruik je het jubileum als aanleiding om de eigen organisatie op de kaart te zetten, om de missie, visie en strategie te belichten, om de identiteit, cultuur, reputatie en het imago te versterken. Niet alleen uit PR-oogpunt, maar ook voor de internal branding. Zo leidde het jubileumboek 'Ridders in de Bijlmer' ertoe dat inwoners van de Bijlmer die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor (mensen in) de Bijlmer, tot ridder van de Bijlmer werden geslagen. Deze traditie is nadien voortgezet door het stadsdeel. Maar je kunt ook een leerstoel, prijs of fonds in het leven roepen. Zo maak je van de geschiedenis een toekomstgericht verhaal.  

jubileumboek als project

Een jubileumboek kun je het beste behandelen als een project. En een project heeft projectmanagement nodig. Dan gaat het om tijd (planning), kwaliteit (wat voor boek qua vorm en inhoud) en budget (wat mag het kosten?). Waar het op aankomt is om de verschillende processen als een omgekeerde delta in elkaar te laten vloeien, op weg naar de drukker. Dan gaat het om oriëntatie, conceptontwikkeling, beeldredactie, redactie, eindredactie, vormgeving en publiciteit. Wij maken graag jubileumboeken die veel free publicity opleveren, die medewerkers trots maken en relaties loyaal. Qua budget is het soms mogelijk om een beroep te doen op publieke middelen, sponsoring en/of fondswerving. Zo hebben we voor het jubileumboek voor het Vredespaleis een groot deel van de benodigde middelen uit de markt weten te halen.   

het concept voor een jubileumboek

Elk boek begint met een concept: wat wordt het idee achter het boek? Wordt het een chronologische wandeling door het verleden van de organisatie in de vorm van een geschreven film of documentaire? Wil je juist de huidige context centraal stellen en af en toe teruggrijpen op het verleden? Ga je werken met interviews? Hoe anekdotisch mag het zijn? Kies je voor een thematische aanpak zoals wij deden voor Strukton 75 jaar? Of essayistische zoals we gedaan hebben in 100 jaar Vredespaleis? Kies je voor een drieslag: verleden, heden en toekomst zoals we voor 25 jaar STAB, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak gedaan hebben en voor de 100-jarige Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA. Minstens zo belangrijk: hoe ga je om met beeld? Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. In het concept leg je het basisidee voor het boek vast. 

reviews


‘DuynsteePolak heeft zich snel ingeleefd in het onderwerp. ‘Ridders in de Bijlmer’ heeft lokaal en landelijk mooie publiciteit gekregen en de aandacht voor het gebied van kopers en inwoners is er duidelijk door toegenomen.’

Emile Jaensch, Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

‘DuynsteePolak heeft ons op een voortvarende maar ongedwongen manier meegenomen in een intellectueel proces, met oog voor de politieke dimensies die nu eenmaal aan dit type instituties kleven.’

Steven van Hoogstraten, directeur Carnegie-Stichting Vredespaleis 

Het jubileumboek was een doorslaand succes. We zijn echt ontzettend blij met dit unieke jubileumboek. Wat een prachtig resultaat van een mooie samenwerking!

Sascha Dalen Gilhuijs, directeur Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB)

‘Your Majesty, Secretary General of the United Nations, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm, DuynsteePolak, as being the most promising production team.’

Ben Bot, voormalig minister Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Carnegie Foundation

'Bob Duynstee skillfully managed the whole process of delivering the book on time and within budget, no easy task in times of pandemic.'

Han van Dissel, dean of the Faculty of Economics and Business UvA

'Het idee van 'Ridders in de Bijlmer' kreeg een mooi vervolg toen op de presentatie van het boek de eerste bewoners van de Bijlmer tot 'Ridder van de Bijlmer' werden geslagen. Het ging om mensen die zich sociaal of maatschappelijk hadden ingezet voor anderen (jongeren, ouderen, sociaal zwakkeren etc.). Een prachtig voorbeeld van waartoe de titel van een boek kan leiden.'   

Emile Jaensch, Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

plan van aanpak voor een jubileumboek

Behalve een concept is ook een plan van aanpak voor een jubileumboek of gelegenheidsboek handig. Op die manier neem je elkaar mee in the making-of, ook wat betreft de planning en de begroting. In het plan van aanpak staan de randvoorwaarden: programma van eisen van de opdrachtgever, omvang, globale opzet, doel, doelgroepen, organisatie, tone of voice, verhouding tekst/beeld, planning, fasering en budget. Zo'n plan van aanpak kun je heel rigide zien, maar ook meer als een leidraad in de geest waarvan het uitvoeringsteam werkt. Zeker met een wat langere doorlooptijd kom je onderweg nog zoveel moois tegen, dat het soms averechts werkt als je aan de voorkant alles dichtgetimmerd hebt. Laat dus ruimte open om te ademen. 

mag een jubileumverhaal een open boek zijn?

Zelfs bij een 10-jarig jubileum kun je tegen verhalen aanlopen die je misschien niet automatisch in een jubileumboek zou willen terugzien. Bedenk wel dat niemand geraakt wordt door een ronkend PR-verhaal. De beste verhalen zijn verhalen waarvan een organisatie iets geleerd heeft. Bij dat ontwikkelingsproces kunnen ook faalverhalen een plaats krijgen. Een succesverhaal is immers een faalverhaal met een goede afloop. Daarnaast kunnen ook persoonlijke en politieke zaken tijdens het schrijfproces aan de orde komen. Ook daar kun je afspraken over maken. Dilemma's zijn boeiender en vertellen meer dan ééndimensionale verhalen waarin geen dialoog te bekennen is. Uiteindelijk is het laatste woord aan de opdrachtgever; die bepaalt wat er wel en niet geboekstaafd wordt. Daar kunnen hele boeiende discussies aan vooraf gaan. Voer die met kracht van argumenten en liever niet vanuit een machtspositie en blijf niet teleurgesteld hangen als een opdrachtgever je advies uiteindelijk niet overneemt. Een jubileumboek blijft nu eenmaal een boek in opdracht. 

deadline bij een jubileumboek

Bij een jubileumboek of gelegenheidsuitgave gaat het om opdrachten met een langere doorlooptijd. Niet elke willekeurige professionele tekstschrijver is dat gewend. Bij grote schrijfprojecten maakt ook de auteur een specifiek projectplan, zodat ook dit proces te volgen is. Dat is essentieel omdat je bij een jubileumboek met een harde deadline te maken hebt. En de vormgeving kan pas beginnen als een redactioneel deel definitief klaar is. En daar komt dan soms ook nog een vertaling bij kijken. Dus er zit altijd iets volgtijdelijks in de productie van een jubileumboek. Dat betekent echter niet dat je met het vormgevingsproces pas zou moeten beginnen als de laatste punt gezet is. Aan de andere kant werken wij met een systeem dat we vaak bij jaarverslaglegging toepassen en waarbij teksten en cijfers tot in een heel laat stadium aangeleverd kunnen worden, terwijl de vormgeving door kan werken. Dat is vaak een uitkomst als auteurs nog aan hun definitieve versie willen of moeten doorwerken.  

archiefonderzoek bij een jubileumboek

Bij jubileumboeken voor instituties als het Vredespaleis en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (in uitvoering) is het altijd nodig om archieven te raadplegen. Archiefonderzoek is een vak apart. Wij werken met (gepromoveerde) historici die snel hun weg weten te vinden, ook als het archief niet up to date is. Zo hebben we het archief van het Vredespaleis zelfs in belangrijke mate kunnen reorganiseren zodat het weer goed toegankelijk werd voor anderen. Door ontwikkelingslijnen uit het verleden door te trekken naar het heden en naar de toekomst, maak je een jubileumboek relevant voor de huidige organisatie. Niet alleen als corporate memory, maar ook als inspiratie voor de toekomst. Dat hebben we bij het Vredespaleis gedaan aan de hand van een essay waarvoor vijftig direct betrokkenen zijn geïnterviewd en voor de Stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB) door een hoofdstuk over de toekomst van de organisatie te maken in het licht van de nieuwe Omgevingswet. Op die manier knoop je archiefonderzoek aan het heden en trek je de lijn naar de toekomst door. 

Interviewen en een jubileumboek

Voor een jubileumboek kun je op verschillende manieren interviewen en met interviews omgaan. Dat hangt helemaal van de bedoeling en van het concept af. In het jubileumboek 100-jaar Vredespaleis werden interviews gebruikt voor een essay op een aantal relevante ontwikkelingen in het internationale recht. Voor het jubileumboek Krassen op de eeuwigheid hebben we interviews integraal gebruikt als persoonlijke herinneringen en inkleuringen van een bewogen episode uit de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Het boek laat de achterkant van de grote raadsbesluiten zien in de ruimtelijke sector van de jaren negentig. In het jubileumboek Lijntekeningen over de aanleg van de IJ-tram, laten de interviews heel pregnant de achterkant zien van de officiële projectdocumentatie. Dat maakt het spannend en heel invoelbaar voor een groter publiek. En ... zo'n verhaal leest als een trein. 

beeldredactie bij een jubileumboek

Beeld is een verhaal apart. Niet dat in elk boek altijd met beeld (fotografie, illustraties, infographics) gewerkt hoeft te worden. Maar in 9 van de 10 jubileumboeken en gelegenheidsuitgaven wordt met beeld gewerkt en in dat ene geval dat het niet gebeurt, leg je wel een hele zware hypotheek op de schouders van de schrijver en de verbeeldingskracht van de lezer. Beeld kan historisch beeldmateriaal zijn of eigentijdse fotografie. Hoe dan ook is het beeldverhaal een verhaal apart. Een verhaal dat aparte aandacht verdient. Vandaar dat wij werken met een beeldredacteur die in het kielzog van de auteur ook het archief doorzoekt op bruikbaar materiaal. 

de opmaak van een jubileumboek

Bij de opmaak van een jubileumboek of gelegenheidsuitgave gaat het om een redactionele opmaak. Redactionele vormgeving is een vak apart. Dan gaat het om bijschriften bij beeld, illustraties en infographics, om tekstkaders, streamers en typografische elementen die de lezer bij de navigatie helpen. Wat je niet zoekt is een vormgever die als een prima donna helemaal los gaat op het verhaal. Een redactioneel vormgever begrijpt en accentueert de indeling en de bedoeling van je jubileumboek. Typografie en design sluiten verder aan op de huisstijl van de organisatie. Tip: probeer de huisstijl niet rigide op de vormgeving van een jubileumboek los te laten, maar laat de vormgever vooral werken in de geest van de huisstijl. Een jubileumboek is immers geen corporate brochure. Soms, in geval van een meer wetenschappelijke uitgave, komt er ook een notenapparaat in het boek, een zakenregister, personenregister en/of een literatuurlijst. Dan is het prettig als de vormgever ervaring heeft met een dergelijke opmaak. 

het drukken van een jubileumboek

De kosten voor het drukwerk van een jubileumboek hangen af van het formaat, de oplage, de papiersoort, de uitvoering en de oplage. Niet elke drukker heeft even veel ervaring met het drukken van jubileumboeken. Uiteraard vragen we meerdere offertes op bij drukkers met ervaring op dit gebied. Maar we vragen ook altijd aan de drukkers om met ons mee te denken. Dat kan soms tot betere kwaliteit tegen lagere kosten leiden. Wat je niet wilt hebben, is dat je pas op het laatste moment op zoek moet naar een drukker, want in een tijd van papierschaarste kom je dan in de knel. 

promotie en free publicity bij een jubileumboek

Wij maken een publiciteitsplan voor uw jubileumboek c.q. een promotieplan als het boek ook op de markt komt. Het jubileumboek Bouwen aan Vrede wordt verkocht in de tentoonstellingsruimte van het Vredespaleis en via de reguliere boekhandel. Het boek Ridders in de Bijlmer werd deels als relatiegeschenk ingezet en deels verkocht via culturele centra in de Bijlmer. Het boek Wij Amsterdamsche Studiosi werd verkocht onder reünisten en actieve leden. Zand en Zaagsel voor Strukton en Lijntekeningen en Krassen op de eeuwigheid voor de gemeente Amsterdam werden als relatiegeschenk gemaakt. In alle gevallen is promotie en free publicity in de vorm van recensies (radio, tv, kranten en tijdschriften) mooi meegenomen. Dat betekent een goed (online) persbericht en creatief zijn met 'insteken' bij radio, televisieprogramma’s 

en bij social influencers.  

Sinds mijn studententijd maak ik jubileumuitgaven. De ene keer als schrijver, de andere keer als regisseur/uitgever. Ik heb dus ervaring met het hele proces: van concept tot en met publiciteit. Inclusief fondswerving. Meer weten? Kijk op Bob Duynstee 

meer weten?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


verder lezen?

Ga naar homepage


Print Friendly and PDF


Reactie schrijven

Commentaren: 0