top of page
Learning History Strategieproces

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Learning History Strategieproces

VSO Nederland

Kennis delen

Evalueren

Vraag aan ons: “Kunnen jullie een strategieproces dat van de rails is gelopen evalueren en wel op zo’n manier dat iedereen weer vóóruit kan kijken?”


Toelichting

Een proces om tot een nieuwe strategie te komen voor Voluntary Service Organisation (VSO), was niet gelopen zoals betrokkenen dat voor zich hadden gezien. Dat had tot flinke frustratie over en weer geleid. En hoewel vrijwel iedereen zich kon vinden in de uitkomst van het proces, hing de kou over het proces zelf nog bijna tastbaar in de lucht.


Werkwijze

In een eerste inventariserende (therapeutische) ronde hebben we de intenties, randvoorwaarden en afspraken voor het strategieproces vastgelegd en vervolgens iedereen de kans gegeven om te reflecteren op de gebeurtenissen sindsdien: wat is er volgens jou nou eigenlijk gebeurd? Wat is er misgelopen? Hoe heeft dat volgens jou zo kunnen gebeuren? Wat had er moeten gebeuren volgens jou?


Uiteraard hebben we ook de twee externe consultants van twee verschillende bureaus gesproken die het proces hadden begeleid, maar die geen van beiden de eindstreep hebben gehaald en het gevoel hadden door de gang van zaken in hun reputatie beschadigd te zijn.


Op basis van deze inventarisatie hebben we patronen rondom relevante processtappen in beeld gebracht en een eerste schetsmatige storyline van het proces gemaakt.


Vervolgens zijn we in gerichte interviews dieper op onderdelen van het proces ingegaan, waaronder ook ieders rolinvulling. In de interviews zijn we steeds ook ingegaan op de visie, emoties en standpunten van anderen en hebben om een reactie gevraagd.


Op basis daarvan hebben we een reconstructie kunnen maken van het verloop van het proces met daarbij de persoonlijke reflecties uit de tweede ronde.


Dit verhaal diende als input voor een workshop waarin de pijnpunten op een tijdlijn letterlijk in beeld waren gebracht. Deze punten werden in de workshop open besproken, maar dan wel vanuit de reflecties in de learning history en dus niet (meer) vanuit de persoonlijke frustratie.


Resultaat

De conclusie was dat het proces bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. Maar die conclusie alleen al maakte duidelijk dat er door de procesaanpak heel veel puin was geruimd. Betrokkenen konden in de learning history het hele proces letterlijk voor zich zien en hadden zich verplaatst in elkaars visie, standpunten en emoties. De kou was daarmee uit de lucht en de organisatie kon weer vóóruit kijken.

Tags:

learning history, evaluatie, interviews, workshops

bottom of page