HOE MAAK JE EEN POSITION PAPER? onzE BELANGRIJKSTE TIPS

Met een position paper probeert een organisatie politici, adviserende colleges, de journalistiek, bestuurlijke gremia of de publieke opinie te overtuigen van of te interesseren voor het eigen standpunt. Hoe maak je een position paper?

In de communicatiewetenschap valt de position paper onder de noemer PA. PA staat voor Public Affairs. Public heeft betrekking op het maatschappelijke aspect dat met de betreffende regeling gemoeid is, denk aan belasting, verkrijgbaarheid van accijns-producten als alcohol, tabak en benzine, om energie, de gezondheidszorg of het milieu. Affairs heeft betrekking op het beleid dat vanuit Den Haag of Brussel in de maak is. In de praktijk valt PA samen met lobbyen. En onder lobbyen verstaan we een heel scala aan activiteiten die erop zijn gericht om politici en media te beïnvloeden. 

opstellen van een position paper

Eerst maar even een misverstand uit de weg ruimen: een position paper wordt niet geschreven, maar opgesteld. En wel in commissie. Het is dus veel meer een kwestie van verzamelen, ordenen, overleggen, structureren, formuleren, onderbouwen en inkleden dan van 'schrijven'. Uiteraard is er wel iemand die het op papier zet: de penvoerder. Omdat het bij een position paper vaak gaat om voorgenomen wet- en regelgeving, komt  juridische kennis van pas. Tegenwoordig wordt dit werkveld daarom ook wel 'public advocacy' genoemd. Veel lobbyisten zijn trouwens ook jurist. Kijk hier voor een position paper van Shell over (de afschaffing van) de dividendbelasting. Dan zie je meteen het verschil tussen schrijven en opstellen. Ook zie je mooi hoe de informatie is verzameld en samengebracht in een lopend verhaal op hoofdlijnen.

data-finding en position paper

Een position paper is een uitgewerkte standpuntbepaling in een discussie of ten aanzien van voorgenomen kabinetsbeleid of Europese regelgeving. Inclusief argumentatie, onderbouwing en kritiek op het oppositionele standpunt. En ja, het gaat om data, om feiten en om cijfers. Maar je belangrijkste tegenstander of medestander is altijd een sentiment, een emotie. Die zul je moeten kennen. In de communicatiewetenschap valt de position paper onder de noemer PA. PA staat voor Public Affairs. Public heeft betrekking op het politieke debat in Den Haag of in Brussel. Het valt in de praktijk samen met lobbyen. Een position paper wordt niet geschreven, maar opgesteld. En wel in commissie. Het is dus veel meer een kwestie van verzamelen, ordenen, overleggen, structureren, formuleren, onderbouwen en inkleden dan van 'schrijven'. Uiteraard is er wel iemand die het op papier zet: de penvoerder. Juridische kennis komt van pas. Veel lobbyisten zijn jurist. Ook al omdat position papers nu eenmaal altijd met wet- en regelgeving te maken hebben. 

position paper en informatiepositie

Een position paper is een zet in een spel. In een schaakspel. Je wilt niet verliezen. En een remise is een verlies. In de media. Tijdverlies op zijn minst. En dus doe je er verstandig aan om de belangrijkste pro's en contra's in kaart te brengen. Want als één ding belangrijk is voor je position paper dan is het wel dit: je informatiepositie. Wat weet je? Wat weet je niet? Wat weet je niet dat je niet weet? Zorg dat je kennis van zaken hebt. Welke onderzoeken onderbouwen pro's en contra's? Welke opiniemakers in de rol van hoogleraren, journalisten, reporters en presentatoren nemen een positie in? Op basis van welke data, feiten en gegevens? Beeldvorming is kneedbaar. Natuurlijk is er een relatie tussen beeldvorming en data. Maar niet altijd een logische. Beeldvorming vecht niet met cijfers, data en gegevens, maar met sentimenten en emoties. 

Beeldvorming en position paper

Position paper strategisch ontwikkelingsmodel Haaglanden
Position paper strategisch ontwikkelingsmodel Haaglanden

Om het overzicht te krijgen brengen organisaties om te beginnen het krachtenveld in kaart: wie is medestander, wie tegenstander? Letterlijk: wie zit waar met welke argumenten? Hoe zitten de media in de wedstrijd? Organisaties snappen als geen ander dat daar de slag uiteindelijk wordt gewonnen. Bij een position paper gaat het behalve over de kracht van argumenten immers ook altijd over beeldvorming. Wie een opiniërend stuk wilt publiceren, doet er in elk geval verstandig aan om even te onderzoeken welke krant, radio- of televisieprogramma het meest met het betreffende onderwerp heeft. Reageren op de opinie van een ander vergroot de kans op publicatie. Maak dan ook niet de fout door alleen naar het eigen verhaal te kijken. Een opiniërend stuk komt sterker over als je er blijk van geeft dat je je hebt verdiept in de visie en de argumenten van de oppositie. Vervolgens kun je dat standpunt extrapoleren ad absurdum: waar gaat dat toe leiden? Zum Teufel. Maar je kunt het uiteraard ook fileren. Vergeet echter niet om daarbij steeds het grotere plaatje voor ogen te houden: op welk het sentiment, op welke overheersende emotie is het standpunt van de ander gebaseerd? 

position paper en standpuntbepaling

Position paper Boer & Croon voor de liberalisering van de zorgmarkt
Position paper Boer & Croon voor de liberalisering van de zorgmarkt

Dan de inhoud. De meest voorkomende valkuil bij het opstellen van een position paper of een opiniërend stuk is detailkennis van 'puntzakspecialisten'. Daardoor lopen opstellers/auteurs het risico dat de informatiedichtheid van het stuk te hoog wordt of dat de position paper niet uit de details komt en met de horens in het struikgewas blijft steken. Met teveel details is de beeldvorming niet gediend. De informatiedichtheid kan in een geschreven tekst inderdaad hoger zijn dan in een gesproken tekst (presentatie of interview voor radio of televisie), maar ook krantenlezer of een professionele lezer (politicus) wil niet overvoerd worden. Dus focus is belangrijk. En focus krijg je automatisch als je jezelf dwingt om het kort te houden. Het gaat om een standpuntbepaling op hoofdlijnen. Anders wordt je baas die het straks kan gaan toelichten voor de camera ook kierewiet. Benoem dus alleen de belangrijkste argumenten waarom je vóór en/of tegen iets bent. Kijk goed of het eigen standpunt inschiet op een grotere maatschappelijke trend en vraag je af of het oppositionele standpunt de klok niet juist terugdraait. De tijdgeest is altijd een prettige medestander. Vraag je ook eens af welke (maatschappij)visie er achter het oppositionele standpunt schuilgaat. Is daar wat mee te doen? Zijn er voorbeelden uit andere landen of in andere sectoren waar de eigen visie wel goed uitpakt en/of waar de oppositionele visie tot problemen leidt? Selectief winkelen is vaak een hele kansrijke strategie. 

position paper en politiek

Position paper Boer & Croon over het ziekenhuis van de toekomst
Position paper Boer & Croon over het ziekenhuis van de toekomst

Door je op de hoofdlijn te concentreren, wordt ook de lijn van je betoog - en daarmee van je verhaal - duidelijker. Opiniestukken hebben vaak een voorgeschreven lengte van bijvoorbeeld 800 woorden, dat is ongeveer anderhalf A4. Een position paper gaat vaak - vóórdat de publiciteit wordt gezocht - naar beleidsmakers op het betreffende ministerie, naar Kamerleden, naar een Kamercommissie of naar Europese parlementariërs. Mooi als dat in een notendop kan, maar dat gaat niet altijd lukken. Probeer in elk geval hoofdzaken (position paper) en bijzaken (bijlagen) te scheiden. Een position paper tegen of voor een voorgenomen stelselwijziging in het onderwijs, de pensioenen of de zorg kan de omvang krijgen van een rapport. Maar als je niet in staat bent om op een half A4 te vertellen waarom je voor of tegen bent, zul je ook niet gauw de handen op elkaar krijgen voor een  betoog van 15 pagina's. Werk in elk geval met bijlagen waar verdere onderbouwing en verwijzing een plek kan krijgen. 

position paper en leiderschap

Position paper maken
Position paper in de vorm van wetenschappelijke onderzoeken voor het Productschap Wijn

Een position paper wordt ook gebruikt om het leiderschap voor te bereiden op interviews. Anders dan bij een ingezonden geschreven stuk heb je bij een interview de regie niet in eigen hand. Aan de andere kant kun je de vragen die een journalist of presentator gaat stellen ook wel zelf bedenken. Weinig media-ervaring? Stel dan een Q&A op en oefen dat schema een paar keer met een advocaat van de duivel voorafgaand aan radio en televisie interviews en op interviews voor landelijke kranten. Bij radio en televisie is een geloofwaardige en overtuigende presentatie minstens zo belangrijk als de kracht van argumenten zelf. Zorg dus voor een zelfverzekerde maar niet-arrogante houding. En zelfverzekerd kun je zijn als je je verhaal op hoofdlijnen op orde hebt en de argumenten paraat.

framing en position paper

Tot slot twee begrippen die in de wereld van de public affairs een centrale rol spelen, en die hebben alle twee met beeldvorming te maken: framing en narratief. Met het formuleren van het eigen standpunt heb je altijd met framing te maken. Framing is storytelling in het kort. Neem het thema werkgelegenheid in relatie tot de Lissabon-agenda. VNO/NCW en vakbonden kijken elk op hun eigen manier aan tegen de effecten daarvan en geven daar in hun eigen bewoordingen blijk van: continuïteit versus broodroof. Die bewoording op zichzelf is in de beeldvorming een factor van belang. In de publieke opinie wordt het vaak een wedstrijd van het ene frame tegen het andere. 

narratief en position paper

Position paper Boer & Croon: herwaardering van de Nederlandse maakindustrie
Position paper Boer & Croon: herwaardering van de Nederlandse maakindustrie

Het tweede begrip is het narratief. Framing en narratief verhouden zich tot elkaar als een foto tot een film. Bij beeldvorming gaat het vooral om: controlling the narrative. Het narratief in de context van (bijvoorbeeld) de neoliberale Lissabon-agenda is dan: open grenzen zijn goed voor het behoud van werkgelegenheid. Bij zo'n 'positief narratief' benadruk je wat er goed is aan het eigen standpunt. Een 'negatief narratief' benadrukt wat er mis is aan het oppositionele standpunt. Vanuit de optiek van FNV kan dat er dan ten aanzien van open grenzen zo uit zien: 'Een politiek van open grenzen leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt en tot een negatieve loonspiraal aan de onderkant van de arbeidsmarkt'. Iedereen die iets wil bereiken via de media moet zich ervan bewust zijn met welk narratief hij/zij de boer op gaat en hoe zich dat verhoudt tot het oppositionele narratief. 

 

Bob Duynstee

Verder praten over een position paper of het vormen van een mening?

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.