top of page

Veelgestelde vragen

 • Wat valt er allemaal onder de noemer van een position paper?
  De definitie van de position paper zou ongeveer zo kunnen zijn: Een position paper is een document waarin de standpunten, opvattingen of beleidsvoorstellen van een organisatie over een specifiek onderwerp uiteen worden gezet. Doel van een position paper is om duidelijkheid te bieden over een bepaald standpunt, argumenten en bewijsvoering die dit standpunt ondersteunen. De position paper kan ook dienen als input voor discussies en besluitvorming. Een position paper kan gebruikt worden binnen verschillende contexten: de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, het rechtsbedrijf, de journalistiek en in de beleidsvormende context van de overheid. Het belangrijkste kenmerk van een position paper is dat hij zich verhoudt tot alternatieve of oppositionele standpunten of zienswijzen. Er zit altijd een element in van hoor en wederhoor. Wat valt er dus onder de noemer position paper: Het opiniestuk De column Het essay Het adres De brandbrief Een prospectus Een wetsvoorstel De beleidsnota Pleitnota Het adviesrapport Wetenschappelijke publicaties De open brief (vooral populair rondom Prinsjesdag) De petitie (inhaak-moment) Het manifest Het zwartboek De corporate brochure Het investeringsplan Het visiedocument Een verkiezingsprogramma Een omvangrijke offerte of bidbook Gaat het om het beleid van de organisatie, dan wordt een position paper gebruikt om cruciale informatie uit diverse bronnen op gestructureerde en doelgerichte wijze vast te leggen. Denk aan: Visie Missie Kernwaarden Positionering Veranderingsproces Lees meer: Wat is een position paper nou precies? Position paper maken | De inhoud Tips bij het schrijven van een position paper? Wat moet er in een position paper staan?
 • Wat zijn doelgroepen voor een position paper?
  Besluitvormers Beleidsmakers Medewerkers Klanten Leden Donateurs Relaties Investeerders Aandeelhouders Burgers Politici Maatschappelijke organisaties Belangengroepen Media Het grote publiek
 • Wat kost een position paper?
  Dat hangt van een aantal factoren af: Staat de postion paper al op papier? In dat geval is waarschijnlijk een kritisch-professioneel oog en eindredactie gewenst. Staat de position paper alleen in grote lijnen op papier? In dat geval is, behalve het kritisch-professionele derde oog, nadere redactionele invulling gewenst. Zijn het onderzoek en de analyse gedaan en zijn scope en focus bekend, maar staat er nog niks op papier? Dan zoek je daar, naast het kritisch-professionele derde oog, een professionele ghostwriter voor. Zijn het onderzoek en de analyse gedaan, maar zijn scope en focus nog niét bekend? Dan zal de ghostwriter ook aanvullende interviews en oriënterende gesprekken nodig hebben, om focus in de position paper te krijgen. Zijn het onderzoek en de analyse nog niet gedaan? Dan zijn ook scope en focus nog niet bekend, dan vraagt dat om een strategische oriëntatiefase voor achtergrond, onderzoek, analyse en perspectieven. Wat is verder nog meer van invloed? Van invloed op de investering zijn factoren als: complexiteit van het onderwerp, doel en doelgroep, aantal bronnen en verwijzingen, eventuele research om op ‘vlieghoogte’ te komen, omvang van de position paper, specifieke kwaliteitseisen van de opdrachtgever en een eventuele deadline. En de vorm? Eisen aan de lay-out, denk aan de opmaak van beeldelementen, kunnen ook van invloed zijn op de prijs. Is er een alternatief? Een korte en beknopte position paper (denk aan een opiniestuk in een krant of een vakblad) zal over het algemeen minder tijd vergen dan een uitgebreide en diepgaande position paper voor een goed-geïnformeerde doelgroep die meer detaillering, analyses en onderbouwing bevat. Lees ook: Position paper zelf maken of uitbesteden? Heb je meer vragen? Bel: 020-4.166-044 | 06-54.222.976 Of mail: office@duynsteepolak.nl
 • Wat is een position paper?
  Een position paper helpt om standpunten, ideeën of aanbevelingen helder te presenteren. Een position paper stelt organisaties in staat om hun standpunt of argumentatie effectief over te brengen naar partners, stakeholders of de publieke opinie. Een position. paper kan ook helpen bij het creëren van consensus en overeenstemming tussen verschillende belanghebbenden binnen een organisatie of tussen organisaties (stakeholder alignment). Ook biedt een position paper een solide en objectieve basis voor besluitvorming. Zo'n paper laat zien dat een organisatie serieus met een thema bezig is, wat weer de reputatie van de organisatie versterkt als een thought leader. Een position paper biedt een organisatie kortom niet alleen de mogelijkheid om haar standpunten te presenteren, maar dient ook als een krachtig communicatiemiddel om anderen te informeren, te overtuigen en te betrekken bij belangrijke beslissingen of kwesties. Tot slot wordt een position paper gebruikt om cruciale informatie uit diverse bronnen op gestructureerde wijze vast te leggen. Denk aan visie en missie, kernwaarden, (her)positionering en aanleiding en voorbereiding van een veranderingsproces. Lees ook: Wat is een position paper nou eigenlijk?
 • Welke stappen doorloop je voor een position paper?
  Om te komen tot een position paper doorloop je de volgende stappen: 1. Voorbereiding 2. Uitwerking De voorbereiding bestaat ook weer uit twee fasen: 3. Inventariatie, interviewen en research 4. Analyse en evaluaties om scope, narratief c.q. patronen en argumentatie scherp te krijgen De uitwerking bestaat ook uit twee fasen: 5. Structureren, schrijven en herziening concept 6. Eindredactie, opmaak en definitieve afwerking Lees ook Hoe maak je van een bord spaghetti een bord asperges? Tips bij het schrijven van een position paper Samenwerken verhoogt de kwaliteit van je position paper
 • Wat levert een position paper een organisatie op?
  Een position paper biedt organisaties verschillende voordelen: Een position paper helpt om standpunten, ideeën of aanbevelingen helder te presenteren. Dit zorgt voor focus en duidelijkheid over het standpunt van de klant met betrekking tot een specifiek onderwerp of probleem. Een position paper stelt organisaties in staat om hun standpunt of argumentatie effectief over te brengen naar anderen, zoals partners, stakeholders of het bredere publiek. Het kan helpen bij het creëren van consensus en overeenstemming tussen verschillende belanghebbenden binnen een organisatie of tussen organisaties. Het kan dienen als een middel om anderen te betrekken en op één lijn te brengen met een specifiek idee of beslissing (stakeholder alignment). Wordt een position paper gebruikt om cruciale informatie uit diverse bronnen op gestructureerde en doelgerichte wijze vast te leggen (denk aan visie en missie, kernwaarden, positionering, veranderingsproces) dan is het voordeel dat het beleid van een organisatie navolgbaar is. Dat is met name van belang voor de positionering (als een organisatie wil her-positioneren) en bij verandering om een beeld te krijgen van het collectieve geheugen voor verandering en bij nieuw leiderschap. Met een position paper deel je waardevolle informatie, zoals inzicht in markttrends, strategische benaderingen, mogelijke risico's en voordelen van een bepaalde actie of beleidsrichting. Een position paper biedt een solide basis voor besluitvorming. Een goed onderbouwde position paper kan helpen bij het nemen van beslissingen door de beschikbare informatie en argumenten helder te presenteren. Het opstellen van een position paper getuigt van professionaliteit en toewijding aan het onderwerp. Het kan de reputatie van de klant versterken als een deskundige en betrouwbare bron van informatie. Wordt een position paper ingezet om de visie, missie, kernwaarden, positionering of een veranderingsproces te documenteren, dan is het voordeel dat het beleid van een organisatie navolgbaar is. Dat is met name van belang voor de positionering (als een organisatie wil her-positioneren), bij verandering (collectieve geheugen) en bij nieuw leiderschap. Een position paper biedt organisaties dus niet alleen de mogelijkheid om hun standpunten te presenteren, maar dient ook als een krachtig communicatiemiddel om anderen te informeren, te overtuigen en te betrekken bij belangrijke beslissingen of kwesties.
 • Hoe lang duurt het maken van een position paper?
  Goeie vraag. Laten we het omdraaien: wanneer moet je position paper klaar zijn? Soms is er een deadlline, bijvoorbeeld Prinsjesdag. Dan zul je ruim vóór die tijd Kamerleden moeten informeren. Maar terug naar de vraag: hoe lang duurt het? Dat hangt af van de vraag waar je staat: aan het begin, in het midden of aan het eind. Maar aan het eind heb je er zelf natuurlijk ook al tijd aan besteed. Wat je met zekerheid kunt zeggen is dat oriëntatie, onderzoek en synopsis soms aardig wat tijd vergen, maar als je goed in de wedstrijd zit, kan dit ook in een paar dagen uitgewerkt worden. De uitwerking (schrijven) hangt af van de complexiteit van het onderwerp, het aantal argumenten dat je in je beschouwing wil betrekken en de mate van controverse rondom het onderwerp. De eindfase kost sowieso het minste tijd. Dat is vooral een (eind)redactioneel proces dat afhangt van de kwaliteit en de omvang. Voor position papers kun je je in het algemeen het beste houden aan ons motto: snel als het moet, langzaam als het kan. Lees ook: https://www.duynsteepolak.nl/post/position-paper-schrijven-tips
 • Waarom is positioneren belangrijk?
  Klanten hebben niet alleen voorkeuren, maar ook keuzemogelijkheden. Door je organisatie te positioneren probeer je onder je klanten een voorkeurspositie in te nemen. Daarmee stuur je op percepties van je klanten, leden, donateurs of burgers. Bij het positioneren van een standpunt, plan of visie gaat het om het 'meekrijgen' van je interne of externe stakeholders c.q. de publieke opinie, althans om het communiceren of verduidelijken waar je zelf staat. Lees meer: Hoe positioneer je je organisatie? Het belang van heldere positionering Negen valkuilen bij het positioneren van je organisatie
 • Wat is positioneren?
  Positionering is het strategisch bezetten van een breinpositie bij interne en/of externe stakeholders van een product of organisatie en dat op een onderscheidende, relevante en geloofwaardige manier. Bijvoorbeeld Mc Donalds: "snel en betaalbaar eten”, Hema: “Alles voor het hele (middenstands)gezin” of Coolblue: “klantvriendelijkheid en service”. Met positionering hebben we het over de positionering ten opzichte van concurrerende aanbieders (bedrijfsleven), ten opzichte van alternatieve aanbieders (goede doelen), ten opzichte van ketenpartners (partnerorganisatie) of hoe gemeenten zich afficheren ten opzichte van buurgemeenten, provincies ten opzichte van elkaar en ons land zichzelf positioneert ten opzichte van omringende landen. Positioneren kan ook betrekking hebben op een standpunt (position paper), plan of visie. Denk aan kernwaarden, de missie of visie, de strategie of aan een veranderingsproces. Het niet-, niet juist of onvolledig positioneren hiervan, leidt tot energieverlies, gebrek aan focus en erosie van gedragswaarden. Lees meer: Het belang van heldere positionering Negen valkuilen bij het positioneren van je organisatie Hoe positioneer je je organisatie?
 • Wat heeft positioneren met branding te maken?
  Met een positionering span je het paard vóór de wagen van je branding. Zonder positionering weten klanten niet waarom ze bij jou moeten zijn en niet bij je concurrent en weet je afdeling marketing/communicatie ook niet waar de focus op moet liggen bij de besteding van het budget. Door een sterke positie in te nemen, kan een organisatie effectiever communiceren waar ze voor staat, wat haar waarden zijn en hoe ze zich onderscheidt van concurrenten. Dit helpt niet alleen bij het aantrekken van klanten, maar ook bij het opbouwen van een consistent en herkenbaar imago. Een heldere positionering kan het vertrouwen vergroten, de loyaliteit van klanten bevorderen en uiteindelijk de zakelijke prestaties verbeteren. Waar zijn wij van? Hoe werken we hier? Wat vinden wij belangrijk? Interne positionering is belangrijk voor de internal branding. Zonder interne positionering weten medewerkers niet tot welke club ze behoren. Dat is onder meer van belang bij het internaliseren van de kernwaarden van een organisatie. De interne positionering gaat dan over de why, de missie, de visie, de kernwaarden en de purpose van een organisatie. Lees meer: Hoezo is storytelling cruciaal bij positioneren? Hoe maak je een slogan die je positionering versterkt? Positioneer je organisatie met een corporate story

Nog meer vragen?
Bekijk de oplossingen

bottom of page