· 

Position paper maken (1); wat is een position paper?

In de klassieke betekenis is de position paper een objectief-kritische en wetenschappelijk onderbouwde stellingname waarmee een organisatie haar standpunt uitdraagt. Bijvoorbeeld met de bedoeling om beleidsmakers, een specifieke doelgroep of de publieke opinie mee te krijgen. In de meer ruime betekenis wordt het interessant: dan zet een organisatie, programma of project  zichzelf met een position paper neer in het eigen speelveld en in de bredere maatschappelijke, economische of institutionele context rondom vragen als: wie zijn wij, waarin onderscheiden we ons en wat is onze toegevoegde waarde? Maar organisaties zetten de position paper ook intern in als evolving story voor de reis van A naar B. Deel 1: wat is een position paper?

vragen die aan een position paper in de brede betekenis van het woord vooraf kunnen gaan

 • Hoe bepalen we in dit geschil, in dit conflict of in deze rechtszaak onze positie?
 • Hoe overtuigen we beleidsmakers binnen een openbaar bestuursorgaan van onze zienswijze?
 • Hoe verwoorden we als organisatie ons standpunt in dit issue naar buiten toe?
 • Hoe nemen we een specifieke doelgroep mee in onze zienswijze? 
 • Hoe communiceren we dit complexe onderwerp of deze gevoelige kwestie? 
 • Hoe positioneren wij onze organisatie op een relevante, onderscheidende en geloofwaardige manier?
 • Hoe vertellen we wie we zijn, wat we doen, hoe we dat doen en wat daarbij onze toegevoegde waarde is?
 • Hoe brengen we onze purpose, de ‘WHY’, onze raison d’être of license-to-operate onder woorden? 
 • Hoe gaan we ons positioneren na deze reorganisatie, doorontwikkeling of fusie?
 • Hoe verwoorden we het WAT in combinatie met het WAAROM van de verandering, vernieuwing of verbetering?
 • Hoe formuleren we onze kernwaarden, ons verdienmodel of onze toegevoegde waarde? 
 • Hoe positioneren we ons als team, dienst of afdeling binnen een grotere organisatie en daarbuiten? 
 • Hoe positioneren we ons als project, programma of proces naar binnen en naar buiten toe? 
 • Hoe inspireren we medewerkers met onze visie, missie of strategie? 

position paper IN DE RUIME BETEKENIS

De definitie van de position paper in ruime betekenis, zou zo ongeveer kunnen zijn: elke uiting waarmee een organisatie (of gremium) zichzelf 'neerzet' of haar beleid, een voornemen, voorstel, plan of opvatting naar buiten brengt met de bedoeling om anderen te informeren, te overtuigen of te beïnvloeden. Onder die noemer vallen dan ook een wetsvoorstel, een adviesrapport, de open brief (vooral populair rondom Prinsjesdag), de petitie (inhaak-moment), het manifest, de corporate brochure, een beleidsnota, investeringsplan, visiedocument, verkiezingsprogramma, een omvangrijke offerte of een code-of-conduct. Uiteraard vallen onder de position paper in ruime zin ook de position paper in engere zin en het opiniestuk, de column en het essay. Voordat ik inga op de position paper in de klassieke betekenis, sta ik eerst even stil bij de position paper:

 

1) waarmee een organisaties zichzelf 'neerzet' in het eigen speelveld en in de bredere maatschappelijke, economische of institutionele context;

2) als evolving story bij de reis van A naar B.

het positioneren van de organisatie

Organisaties, programma's, projecten willen op een krachtige en heldere manier hun raison d'être, hun license-to-operate, de purpose, de 'WHY' en/of hun toegevoegde waarde communiceren. Door het ontwikkelen van een position paper verzekeren ze zich er dan van dat hun verhaal intern en extern op een eenduidige manier wordt verteld. Anders houdt iedereen er een eigen versie op na en dat is niet bevorderlijk voor de branding, de positionering en de profilering. Wat er kan gebeuren als je zo'n verhaal niet hebt, zie je in een dagje op de hei. Voor de eigen positionering kijk je kritisch en analytisch naar de manier waarop concurrenten zich positioneren, naar de waarde die je in de ogen van je afnemers toevoegt en naar wat de maatschappelijke context van de organisatie vraagt. Daar zit ook een parallel met de position paper in klassieke zin, omdat je een opvatting of zienswijze ook kritisch-analytisch afzet tegen oppositionele en alternatieve opvattingen en zienswijzen. Dat is de kern van het woord 'positioneren'. Positioneren doe je immers niet in het luchtledige, maar 'ten opzichte van'. Het positioneren van een organisatie, programma of project bespreek ik uitvoerig in mijn blogs over de corporate story

position paper als evolving story voor de reis van A naar b

De position paper wordt ook ingezet als evolving story voor (de communicatie rondom) de reis van A naar B. Dan is de position paper dus niet per se zelf het eindproduct, maar veel meer het goed onderbouwde en leidende verhaal bij en voor de reis zelf en voor de communicatie rondom de reis. Dan gaat het om het waarom van de reis, de bestemming, om het avontuur, om de bemoediging en de begeleiding. Zonder helderheid over het WAAROM, kom je immers niet tot een scherpe WAT of  tot een effectieve HOE. Met dank aan de Golden Circle van Sinek. De position paper in deze zin is een 'evolving story', wat betekent dat het verhaal mee-ontwikkelt gedurende de reis. In deze variant spelen verbeelding en verbinding een rol. Steek zo'n verhaal dan ook niet alleen feitelijk en rationeel in. Dan krijgt het namelijk al gauw het karakter van een marsroute met coördinaten of een serie dienstmededelingen. Maak dus ruimte voor de verbeelding, plaats zaken in perspectief en betrek mensen. Maak er ook geen lineair, top down verhaal van, want dan bereik je nooit wat je zou kunnen bereiken met een circulaire benadering: commitment bij het waarom, bij de urgentie en bij de bestemming. Het grote voordeel is dat begrippen als 'opvolging', 'doorvertaling', 'draagvlak', 'co-productie' en 'mede-eigenaarschap' impliciet en inherent onderdeel zijn van de evolving story. Kijk voor meer informatie op Workshop Communicatie bij Verandering.

Position paper maken
Hoe maak je van een bord spaghetti een bord asperges? Dit is vaak waar het bij position papers op neerkomt.

position paper in de meer specifieke betekenis

Position paper maken
Position paper voor Schadegarant (2020) over het maatschappelijk risico van schadeherstel in relatie tot ontwikkelingen in de automotive industrie. N.a.v. deze paper heeft Bovag/Focwa de branchenorm aangescherpt.

In deze blog gaat het verder om de vraag hoe je een position paper maakt waarin een standpunt, visie, zienswijze of opinie naar voren wordt gebracht waarmee je invloed wilt uitoefenen op beleidsmakers, specifieke doelgroepen wilt informeren of op een begrijpelijke en heldere manier probeert te overtuigen dan wel de publieke opinie voor je probeert te winnen. Om duidelijk te maken wat een position paper dan precies is, zet ik die af tegen 1) het opiniestuk en 2) de whitepaper.

 

Het opiniestuk valt niet onder de noemer van de position paper in enge zin omdat het opiniestuk een subjectieve mening (wij vinden zus of zo) mag verdedigen op zelfs een niet-wetenschappelijke manier. De position paper in enge zin verdedigt altijd een standpunt op een objectieve, wetenschappelijke manier, dus met onderbouwing van het eigen standpunt en met onderbouwing van de kritiek op alternatieve standpunten t.a.v. een issue. Het verschil met de whitepaper is dat de position paper altijd een standpunt verdedigt, terwijl de whitepaper een onderwerp belicht zonder een standpunt ('white') in te nemen. 

position paper en issue management

Position paper bestaat uit 2 woorden in 1 volgorde. Eerst de position en dan de paper. En om de position te bepalen, kijk je kritisch-wetenschappelijk (dus objectief) naar het eigen standpunt en kritisch-wetenschappelijk naar oppositionele of alternatieve standpunten, naar de stand van de wetenschap, naar de beeldvorming en naar de publieke opinie. Vaak gaat het om een 'issue'. Een issue is een controversieel onderwerp dat de gemoederen bezig houdt en dat de organisatie raakt. Kijk hier voor meer over issue management.

 

Klassieke domeinen waarin de position paper in deze betekenis een rol speelt zijn: het rechtsbedrijf -denk aan de pleidooien, pleitnota's en de route naar waarheidsvinding-, de corporate wereld van bedrijven, NGO's, brancheorganisaties en instituties waar op een wetenschappelijk onderbouwde manier een standpunt wordt bepleit, in publieke media -denk aan talkshows en programma's als 'Oog in oog' en 'Buitenhof' waar experts hun licht laten schijnen over kwesties en in de academische wereld waarin de waarheidsvinding via een clash of opinions tot stand komt; je confronteert het ene met het andere (dialectiek) en dat is de weg naar waarheid. Het rechtsbestel, de journalistiek en de academische wereld zijn meteen ook de drie domeinen waarin het beginsel van 'hoor-en-wederhoor' een centrale rol speelt. Domeinen waarin we position papers in relatie tot issue management vaak terugzien zijn: de medische wereld, economische, onderwijs- en zorggerelateerde domeinen, maatschappelijke en ecologische (duurzaamheid) domeinen. En dan vooral in de context van (voorgenomen) beleid. 

Het opiniestuk is een variant van de position paper in de klassieke betekenis. Let op de argumentatie. 

de position paper en public affairs

Behalve specifieke doelgroepen als (toekomstige) medewerkers, leden, donateurs, aandeelhouders, klanten, investeerders, keten- en brancherelaties kan een position paper ook meer generieke doelgroepen op de korrel hebben zoals politici, beleidsmakers, adviserende colleges, de media, de publieke opinie, bestuurlijke gremia, de sector of de branche. Daarmee zit de position paper in de hoek van Public Affairs (PA). Public heeft betrekking op het maatschappelijk karakter van voorgenomen beleid dat een organisatie kan raken. En affairs op de thema's die de organisatie kunnen raken. Denk aan wetgeving m.b.t energie, gezondheidszorg, onderwijs, beloning of ESG-aspecten, aan belastingen en aan de verkrijgbaarheid van accijns-producten als alcohol, tabak en benzine. Het is een vorm van maatschappelijke argumentatie of public advocacy volgens een bepaald schema. In de praktijk valt PA samen met lobbyen. En onder lobbyen verstaan we een heel scala aan activiteiten die erop zijn gericht om politici en media (dus het publiek) te beïnvloeden om zo voorgenomen of voorgestaan beleid uit te kunnen voeren. Je zou kunnen zeggen dat de position paper de wetenschappelijke variant is van lobbyen. Dat maakt de position paper ook zo overtuigend en effectief. 

Masterclass Opiniestuk schrijven

Ben je zelf bezig met een position paper en zoek je een ervaren redacteur of ghostwriter?

Wil je liever eerst 'Sparren met een collega van buiten'

Wil je zelf schrijven, maar zoek je een 'Coach bij Position Paper maken'.

Of wil je liever eerst de focus scherp krijgen? Kijk dan op: Focus helder krijgen in een brainstorm.

position paper en intern beleid


Is een position paper daarmee altijd een standpuntbepaling in reactie op voorgenomen (overheids)beleid? Nope! Je kunt, zoals we hierboven hebben gezien, een position paper ook inzetten om binnen de eigen organisatie de weg van A naar B te verkennen en de richting te onderbouwen. Bij de weg van A naar B gaat het om de wezenlijke vragen van en voor een organisatie. Die weg laat je eerst professioneel verkennen om een beeld te krijgen bij de gevoelstemperatuur en de beelden die daarover in de organisatie leven. Vervolgens is de position paper met daarin het narratief, de kernboodschappen, de framing en spinning (zie deel 4 van deze blog) de inspiratiebron en leidraad voor de weg van A naar B en dus ook de basis voor de communicatie. In plaats van een instrumentele vorm van communicatie ontwikkel je voor wezenlijke vragen een meer essayistische vorm van communiceren. Het voordeel: op die manier geef je betekenis in plaats van informatie, laat je de 'film' zien in plaats van de 'foto'. Zo neem je mensen mee. In de workshop 'Communicatie bij Verandering' vertel ik daar meer over.   

 

 

 

 

Position paper Duurzaamheid voor verzekeringsintermediair Schadegarant. In deze paper benadrukken we dat samenwerking tussen verzekeraars en schadeherstelbedrijven essentieel is om meer impact te maken als het gaat om duurzaamheid. N.a.v. deze paper heeft het Verbond van Verzekeraars het thema 'duurzaam schadeherstel' op de agenda gezet en Bovag/Focwa een vervolgonderzoek laten uitvoeren.

Bob Duynstee is een ervaren communicatieadviseur met een juridische en journalistieke achtergrond. Hij heeft ruime ervaring als ghostwriter en redacteur bij position papers.

wij hebben o.a. position papers gemaakt voor:

EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

verder lezen?

Print Friendly and PDF

Reactie schrijven

Commentaren: 0